Здравейте някой може ли да ми помотне с решението на тези задачи благодаря Ви предварително
КАЗУС 1

Предприятие произвежда два продукта А и Б. Общите производствени разходи са 300 000лв.

Продукти количество допълнителти разходи продажна цена
А 70 000 40 000 10
Б 60 000 30 000 9
общо 130 000 70 000 х

а/ извършете разпределение на общите производствени разходи на база продажна цена минус допълнителните разходи
б/ съставете отчет за дохода на рентабилността
в/ отговорете на въпроса има ли значение продажната цена т.е. различните цени за отделните продукти по отношение на разходите, които ще се включват в себестойността.


К А З У С № 2:

На база следните данни:
 продажна цена р – 120лв.
 среден променлив разход в – 80лв.
 планиран обем продажби – 70000бр.
 Планирана печалба – 1 400 000лв.
Определете:
а/ критичния обем в натура и стойност по алгебричния метод и метода на средния пределен доход
б/ определете показателите за абсолютна и относителна сигурност
в/ определете брой продажби, при които ще се получи планираната печалба

След всеки казус анализирайте резултата.
Моля ако някой може да ми помогне с решенията да ми ги прати на e-mail: anelia_aik@abv.bg